58COIN ETH交割合约较现货贴水0.31美元,24h跌幅1.81%_链支付

58COINETH交割合约较现货贴水0。

31美元,24h跌幅1。

81%

截至9:00,58COIN交割合约品种中,BTC合约现报价5372。

26美元,较现货贴水10。

26美元,24h涨幅0。

91%。

成交量972。

36万手,成交额10403。

07万美元,当前持仓总量317。

53万手,较上一交易日变化-14。

42万手。

EOS合约现报价4。

72美元,较现货贴水0。

01美元,24h跌幅-1。

27%。

成交量163。

59万手,成交额1549。

90万美元,当前持仓总量232。

91万手,较上一交易日变化-10。

37万手。

ETH合约现报价159。

39美元,较现货贴水0。

31美元,24h跌幅-1。

81%。

成交量244。

87万手,成交额1963。

17万美元,当前持仓总量239。

22万手,较上一交易日变化-14。